Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cuộc sống được xếp hạng là gì

- May 21, 2018 -

Đánh giá cuộc sống: do sự khác biệt trong sản xuất độ chính xác và tính đồng nhất của vật liệu, ngay cả đối với cùng một vật liệu và cùng kích thước của mang, tuổi thọ của cùng một mang là khác nhau trong cùng một điều kiện làm việc. Nếu cuộc sống thống kê là 1 đơn vị, tuổi thọ tương đối dài nhất là 4 đơn vị, ngắn nhất là 0,1-0,2 đơn vị, và tỷ lệ dài nhất với thời gian ngắn nhất là 20-40 lần .90%, không có sự ăn mòn rỗ. Số vòng quay hoặc số giờ có kinh nghiệm được gọi là vòng đời danh định của ổ đỡ.


Các tin liên quan

sản phẩm liên quan

  • Hướng dẫn cột cho chết
  • Cột dẫn kim loại
  • Die đúc hướng trục
  • Rãnh sâu bi
  • Chèn bóng Bearing
  • Tấm tách cho người chạy nóng